СТОМАТОЛОГИЯ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР ОЛИМПИАДАСЫ

СТОМАТОЛОГИЯ БОЙЫНША ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҒЫЛЫМИ ЖҰМЫСТАР ОЛИМПИАДАСЫ

2024 жылғы 17 наурызда “Семей медициналықуниверситеті” КЕАҚ қабырғасындаалғашрет 3-ші ұлттықстоматологиялықконгресстіңқолдауымен “Стоматология” мамандығыбойыншастуденттерарасындағылымижұмыстардыңхалықаралықолимпиадасыөтті. Оныңжұмысынаәртүрліжоғарыоқуорындарыныңстуденттеріқатысты: ҚазҰМУ. С. Д. Асфендияров, Алматы қ.; МУА, Астана қ.; МУК Қарағанды қ.; ҚожаАхметЯсауиатындағыХалықаралыққазақ-түрікуниверситеті, Түркістан; “МУС” КЕАҚ, Семей қ. және т. б.

Бұлолимпиаданыңнегізгіміндеті-қатысушылардыңғылыми-зерттеу, зияткерлікжәнешығармашылыққабілеттеріндамыту. Ғылымижұмыстар стоматология саласындағытүрлібағыттарбойыншажүргізілді.

Ғылыми секция “МУС” КЕАҚ ақзалындаөтті. Төрағаболып М. ғ. к., доцент Ш. Ш. Абралина, модератор Карина Айтқали, сондай-аққазыларалқасыныңмүшелері: Советов Б. С., м. ғ. д., профессор С. О. Тапбергеноватындағы биохимия жәнехимиялықпәндеркафедрасыныңPhDдокторы; Стоматологиялықпәндержәне ТЖК кафедрасыныңассистенттері С. С. Сайлауғалиева, Е. Е. Ортбаев, резидент С.Г. Халелов анықталды. жеңімпаздар 3 орынғабөлінді: 1 орын-“МУС” КЕАҚ Сағида Қасенова; 2 орын-“МУК” КЕАҚ Сабык Мерей; 3 орын – МейірбекЖанизет, ИсаАрыстанҚожаАхметЯсауиатындағыХалықаралыққазақ-түрікуниверситеті. Жеңімпаздарграмоталармен, ақшалайсыйлықтармен, бағалысыйлықтарменмарапатталды. Барлыққатысушыларғақатысқаныүшінсертификаттартабысталды.

Ақшалайсыйлықтар, бағалысыйлықтаріс-шараныңдемеушілеріменқамтамасызетілген, олар “Луч” ЖШС (стоматологиялық компания) және Семей қаласыныңстоматологиялықклиникалары: “Стомсервис”, “Neomed”, “MontBlanc”, “Диадент”, “WhiteDent”, “Омар”, “Веда”, “Medstylesemey”медициналықкиімдүкеніжәнет. б. Біздіңдемеушілерімізгеалғысайтамыз!!!

Олимпиада ғылымдатәжірибе мен білімберді, жаңағылыми-зерттеужұмыстарын, жобалардыәзірлеуге, орындауғатүрткіболды.

Жарияланды:
Рубрикалар: Ғылыми жұмыс