Магистратура – тиісті білім беру бағдарламасы бойынша “магистр” дәрежесін бере отырып, кадрлар даярлауға бағытталған жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейі.
Ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистратура терең ғылыми-педагогикалық және зерттеу даярлығы бар, жоғары оқу орындары мен ғылыми ұйымдар үшін, ғылыми және ғылыми-педагогикалық кадрларды даярлау бойынша, жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламаларын іске асырады.
Бейіндік магистратура – жоғары оқу орнынан кейінгі білім, оның білім беру бағдарламалары тереңдетілген кәсіптік дайындығы бар, денсаулық сақтау үшін басқару кадрларын даярлауға бағытталған.

Магистратураның білім беру бағдарламалары

Практикалық денсаулық сақтау кадрларына арналған бейінді бағдарламалар (1 жыл)

7М10112 – “Денсаулық сақтаудағы менеджмент” мамандығы бойынша бейінді магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты қабылданатын шешімдерге жауапты болатын, ұйым қызметінің саясаты мен стратегиясын айқындайтын, денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестікті тиімді басқаруды және дамытуды қамтамасыз ететін білікті құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

7М10108 – “Қоғамдық денсаулық сақтау” бейіндік магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты өз қызметін де, команда қызметін де ұйымдастыруға қабілетті, денсаулық сақтау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу дағдылары бар қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы маманды даярлау.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

Бейіндік магистратура бағдарламасының мақсаты – шешім қабылдау, медициналық ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін басқарушылық дағдылары бар, білімді үнемі жаңартып, кәсіби дағдылары мен іскерліктерін кеңейте алатын “Мейіргер ісі” мамандығы бойынша жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110100 – «Мейіргер ісі», 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс»

7М10106 – “Медицина” бейінді магистратура бағдарламасының мақсаты медициналық көмек көрсету сапасын жақсарту, медициналық ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін шешімдер қабылдау үшін басқарушылық дағдылары бар, білімді үнемі жаңартып отыруға, кәсіби дағдылары мен іскерліктерін кеңейтуге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс»

7M10114 – “Медициналық-профилактикалық іс” бейінді магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты эпидемиология және гигиена, сондай-ақ халықтың денсаулығын сақтау және нығайту саласындағы міндеттерді кешенді шешуге қабілетті жаңа формацияның басшыларын даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5B130100 – «Жалпы медицина», 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

7М10115 – “Гигиена” бейінді магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты халықтың денсаулығын сақтау және санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласында сараптамалық-талдау және басқару қызметіне қабілетті білікті құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5B130100 – «Жалпы медицина», 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

7М10116 – “Эпидемиология” бейіндік магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты инфекциялық және инфекциялық емес аурулардың эпидемиологиялық қадағалау және алдын алу саласындағы міндеттерді кешенді шешуге қабілетті жаңа буын басшыларын даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5B130100 – «Жалпы медицина», 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

Даярлауға арналған ғылыми-педагогикалық бағдарламалар, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі мен ғылыми-зерттеу секторы үшін кадрларды даярлау (2 жыл)

7М10112 – “Денсаулық сақтаудағы менеджмент” мамандығы бойынша бейінді магистратураның білім беру бағдарламасының мақсаты қабылданатын шешімдерге жауапты болатын, ұйым қызметінің саясаты мен стратегиясын айқындайтын, денсаулық сақтау саласындағы бәсекелестікті тиімді басқаруды және дамытуды қамтамасыз ететін білікті құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 1 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110100 – «Мейіргер ісі», 5В110300 – «Фармация», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5В050600 – «Экономика», 5В050700 – «Менеджмент», 5В030100 – «Құқықтану», 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051300 – «Әлемдік экономика»

7М10107 – “Қоғамдық денсаулық сақтау” магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты-денсаулық сақтау саласында ғылыми зерттеулер жүргізу дағдылары бар және педагогикалық қызметпен айналысуға қабілетті қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы маманды даярлау.

Оқу мерзімі: 2 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау», 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110100 – «Мейіргер ісі», 5В110300 – «Фармация», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5В050600 – «Экономика», 5В050700 – «Менеджмент», 5В030100 – «Құқықтану», 5В051000 – «Мемлекеттік және жергілікті басқару», 5В051300 – «Әлемдік экономика»

7М10110 “Мейіргер ісі” магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты ҚР мейіргер қызметін жетілдіру үшін ғылыми-педагогикалық бейіндегі «Мейіргер ісі» магистрлерін дайындау болып табылады.

Оқу мерзімі: 2 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110100 – «Мейіргер ісі», 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс»

7М10105 – “Медицина” магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты – ғылыми және басқарушылық қызмет мәселелерін тиімді шешу үшін медицинаның таңдалған бағытында аналитикалық қабілеті бар жоғары білікті ғылыми-педагогикалық кадрларды тереңдетіп даярлау болып табылады. Магистратурада оқу докторантурада оқуды, зерттеуді жалғастыруды және ғылыми қоғамдастықтың бір бөлігі болуды жоспарлап отырған білім алушылар үшін іргетасын дайындайды.

Оқу мерзімі: 2 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ, ағылшын

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5B130100 – «Жалпы медицина», 040100 – «Емдеу ісі», 040200 – «Педиатрия», 040600 – «Шығыс медицинасы», 5B130200 – «Стоматология», 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс»

7М10109 – “Медициналық-профилактикалық іс” магистратурасының білім беру бағдарламасының мақсаты денсаулық сақтау және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығын қамтамасыз ету саласында кәсіби, ғылыми-педагогикалық қызметті жүзеге асыруға дайын білікті құзыретті мамандарды даярлау болып табылады.

Оқу мерзімі: 2 жыл

Оқыту тілдері: орыс, қазақ

Алдыңғы білім деңгейі:

Мамандығы бойынша жоғары кәсіптік білім 5В110400 – «Медициналық-профилактикалық іс», 5B130100 – «Жалпы медицина», 5В110200 – «Қоғамдық денсаулық сақтау»

КТ ең төменгі өту балы – ақылы негізде 50 балл.

2022-2023 оқу жылында білім алушылар үшін оқу құны 1 300 000 теңгені құрайды.

SMU магистратурасына қалай оқуға түсуге болады

Өтініш қабылдау

1-18 қараша аралығында

Кешенді тестілеу

19 қараша мен 11 желтоқсан аралығында

Кешенді тестілеуді (КТ) тапсыру:

  • ағылшын тілінен тест;
  • магистратурада оқуға дайындығын анықтауға арналған тест;
  • білім беру бағдарламасы тобының бейіні бойынша тест.

 

Кешенді тестілеуді ҚР БҒМ Ұлттық тестілеу орталығы өткізеді

  • грантқа шекті балл 150 балдан 75 балдан кем емес;
  • ақылы оқуға 50 балдан кем емес.

 

Магистратураға кешенді тестілеудің форматы

Тіркелу

  • 20 тамызға дейін ҚР БҒМ Білім беру грантын алуға өтініш беру
  • Есепке алу үшін ұсынылсын университеті қажетті құжаттардың түпнұсқалары мекен-жайы бойынша:
    Абай Құнанбаев көшесі 103, бас оқу ғимараты.
  • Оқуға қабылдау үшін қажетті құжаттар тізімі

Қабылдау комиссиясының байланыс ақпараты

жыл бойы

Мекен-жайы

Қазақстан Республикасы, Абай облысы, Семей қ., Абай Құнанбаев к-сі 103, Бас ғимарат (БҒ), №222 кабинет

Телефон

+7 (7222) 32 61 80

+7 (775) 675 16 50

Эл. пошта

Жұмыс кестесі

Дс. – Жм. 09:00 – 18:00